Guidelines for Reporting Sexual Abuse in Vietnamese

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI BÁO CÁO
NHỮNG CÁO BUỘC LẠM DỤNG TÌNH DỤC

Tỉnh Dòng Ngôi Lời Chicago nhận thức rằng sự lạm dụng tình dục trẻ em bởi Linh mục hay Sư huynh có những hậu quả thảm khốc cho nạn nhân cùng gia đình, cho cộng đồng giáo dân và tu sĩ, và cho can phạm.
     Dòng Ngôi Lời ngày càng ý thức những ảnh hưởng của hành động tệ hại này và đã khẳng định cam kết trong việc giúp đỡ những người bị ảnh hưởng. Hướng dẫn này nhằm cung cấp thông tin cơ bản về các thủ tục báo cáo và ứng xử đối với các cáo buộc lạm dụng tình dục.

NƠI ĐỂ NHỜ TRỢ GIÚP
Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết tin rằng một thành viên của Dòng Ngôi Lời đã có hành động lạm dụng tình dục trẻ em, bất kể sự lạm dụng tình dục đã xảy ra lúc nào, ở đâu, vì lý do gì, như thế nào và cách đây bao lâu, chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo ngay lập tức hành vi đó cho một trong bốn người có nhiệm vụ giải quyết những vấn đề đó:

Bề Trên Giám Tỉnh, vị lãnh đạo của Tỉnh Dòng Chicago, là người chịu trách nhiệm tối hậu về tất cả các thành viên, mục vụ và hoạt động của Dòng Ngôi Lời ở miền Trung Tây, miền Đông Hoa Kỳ, Canada và vùng đảo Caribbean.

Chủ Tịch Hội Đồng Duyệt Xét Lạm Dụng Tình Dục triệu tập một Hội đồng độc lập gồm có những luật sư, giới chức trách và những chuyên viên khác, để duyệt xét và cố vấn cho Ban Lãnh Đạo Tỉnh Dòng về tất cả những vấn đề liên quan đến những sự lạm dụng tình dục, sự ngăn ngừa lạm dụng và bảo vệ trẻ em.

Điều Phối Viên sẽ giúp đánh giá, tư vấn, và hỗ trợ cho những nạn nhân bị lạm dụng tình dục bởi giáo sĩ hay tu sĩ.

Giám Đốc Bảo Vệ Trẻ Em giám sát tất cả các nỗ lực của Tỉnh Dòng Chicago để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên tránh bị lạm dụng tình dục. Điều này bao gồm kiểm chứng lý lịch, chương trình đào tạo, lập hồ sơ và báo cáo các cáo buộc, sắp xếp sự trợ giúp cho nạn nhân, chuẩn bị các biện pháp hạn chế và giám sát thích hợp đối với các thành viên đã lạm dụng, cung cấp tài liệu cho Hội đồng Duyệt Xét, và điều phối các cuộc kiểm tra và báo cáo.

Bề Trên Giám Tỉnh
Provincial Superior
Chicago Province Center
P.O. Box 6038
Techny, IL 60082-6038
847-412-1652
provincial@uscsvd.org

Hội Đồng Duyệt Xét Lạm Dụng Tình Dục
Sexual Abuse Review Board
Jack Leyhane, Chairperson
312-223-0811
leyhane@gmail.com

 

Điều Phối Viên Giúp Nạn Nhân
Survivor Assistance Coordinator
Maryjo Hogan Hubick, Counselor
847-624-6087
maryjo.hubick@gmail.com

Giám Đốc Bảo Vệ Trẻ Em
Director of Child Protection
Thomas Artz
847-412-1653
tomartz@uscsvd.org

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁCH BÁO CÁO LẠM DỤNG TÌNH DỤC
     Bất kỳ người lớn nào báo cáo lạm dụng tình dục khi còn là trẻ em hoặc bất kỳ trẻ em nào bị lạm dụng bởi thành viên Dòng Ngôi Lời nên liên hệ với một hoặc những người / văn phòng được nêu ở trên để được hỗ trợ. Cáo buộc sẽ được xử lý với tính bảo mật nghiêm ngặt và độ nhạy cảm cao nhất, và được báo cáo cho các cơ quan chính quyền dân sự phù hợp theo luật và quy chế hiện hành.
     Người báo cáo lạm dụng tình dục trẻ em có quyền báo cáo sự việc trực tiếp với các cơ quan chính quyền thi hành pháp luật địa phương, thành phố và/hoặc tiểu bang thích hợp.
     Nếu có nghi ngờ hoặc biết rằng một trẻ em hiện đang bị lạm dụng, thì cần báo cáo ngay cho cơ quan chính quyền dân sự thích hợp. Tại Illinois, hãy gọi cho Cơ Quan Bảo Vệ Gia đình và Trẻ Em Bị Lạm Dụng (Department of Children and Family Services Child Abuse Hotline): 800–252–2873; ở ngoài Illinois, hãy gọi số 217–524–2606 để được trợ giúp xác định cơ quan chính quyền thích hợp của tiểu bang / quốc gia nơi mà sự lạm dụng bị cáo buộc đang xảy ra.

DÒNG NGÔI LỜI GIẢI QUYẾT SỰ CÁO BUỘC NHƯ THẾ NÀO?
     Dòng Ngôi Lời rất coi trọng tất cả những cáo buộc về lạm dụng tình dục trẻ em. Khi nhận được một cáo buộc như vậy, Bề Trên Giám Tỉnh của Tỉnh Dòng Chicago sẽ đề ra những biện pháp để giải quyết sự cáo buộc đó.

1.   Bất cứ một cáo buộc mới nào về lạm dụng tình dục trẻ em mà có thể do thành viên hoặc nhân viên của Tỉnh Dòng vi phạm sẽ được báo cáo ngay cho cơ quan chính quyền dân sự có thẩm quyền nơi mà sự việc bị cáo buộc đã xảy ra.

A.   Những cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em sẽ được báo cáo cho cơ quan chính quyền dân sự bất kể thành viên bị tố cáo còn sống hay đã chết, đang là thành viên hay là cựu thành viên của Tỉnh Dòng.
B.   Những cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em sẽ được báo cáo cho cơ quan chính quyền dân sự bất kể danh tính nạn nhân được biết hay không được biết.
C.   Các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em, khi nạn nhân không còn là trẻ em nữa vào lúc sự việc được báo cáo lần đầu tiên, sẽ được báo cáo tuỳ theo sự bắt buộc của luật dân sự của tiểu bang nơi xảy ra sự lạm dụng tình dục trẻ em.

2.    Khi nhận được báo cáo về lạm dụng tình dục trẻ em, những cáo buộc này sẽ được báo cáo cho cơ quan chính quyền dân sự, bất kể những cáo buộc được cho là có nền tảng thật hay không.

3.    Dịch vụ tư vấn sẽ được cung cấp. Một chuyên gia sẽ lắng nghe và giúp đỡ nạn nhân và những người khác bị ảnh hưởng bởi sự lạm dụng, bao gồm các dịch vụ tư vấn tâm lý thích hợp và những phương tiện hữu hiệu khác.

4.    Tỉnh Dòng, thông qua một điều tra viên độc lập, sẽ giải quyết nhanh chóng trong việc đánh giá và điều tra bất kỳ cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em nào do thành viên của Dòng Ngôi Lời vi phạm. Mọi cuộc điều tra như vậy, sẽ được tiến hành song song với cuộc điều tra đang được tiến hành do cơ quan chính quyền dân sự.

5.    Bất kỳ thành viên Dòng Ngôi Lời nào đã vi phạm đến lạm dụng tình dục trẻ em sẽ vĩnh viễn không được phục vụ trong những mục vụ công cộng và bị quản thúc trong môi trường hạn chế và bị giám sát.

6.    Toàn bộ sự việc, kể cả sự cáo buộc, điều tra, đối thoại với nạn nhân và những giới hạn được đặt ra cho can phạm sẽ được trình bày với Hội Đồng Duyệt Xét Lạm Dụng Tình Dục Tỉnh Dòng Chicago (Chicago Province Sexual Abuse Review Board). Hội Đồng độc lập này gồm có những chuyên viên để cố vấn cho Bề Trên Giám Tỉnh về tất cả những vấn đề liên quan đến lạm dụng tình dục do thành viên của Tỉnh Dòng vi phạm. Tất cả những phương cách giải quyết của Tỉnh Dòng sẽ được bàn thảo, duyệt xét với Hội Đồng để xác định xem nên cần có thêm hành động nào nữa không.


Xin trở lại trang Bảo Vệ Trẻ Em

Close